Tester gjorda av Institutionen för trävetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Rötprovningar på furusplint impregnerade med Mikkel Selders högraffinerade linolja och enligt hans metoder genomfördes av SLU (Sveriges Lantbruks universitet) på 1990-talet. SLU erhöll stavar färdigimpregnerade av uppdragsgivarna. Två slags rötprovningar genomfördes, ett svampkällarförsök och ett fältförsök.

Försök i svampkällare

De linoljeimpregnerade stavarna rötprovades i SLUs svampkällare mellan 1992 och 1998. Stavarna stacks ned i osteril jord i tropiskt klimat (30°C och en relativ luftfuktighet på ca 80%) och sedan i tempererat klimat (25°C och en relativ luftfuktighet på 80-90%). Klimatet medför en accelererad rötpåverkan på trä. Ett år i svampkällarens jord (oavsett klimatform) motsvarar för impregnerade furusplintstavar ca 10 år i mark i svenskt klimat. Källarklimatet ger med andra ord en accelerationsfaktor på ca 10, för rötangrepp.

Som kontrollprov, referenser, placerades samtidigt oimpregnerade furusplintstavar och furusplinstavar som impregnerats med krom-koppar-arsenik (CCA) ut.

Exponeringen i tropikklimatet varade i ca 2 år. Ganska snart observerades kraftig växt av rötsvampsmycel i jordbandet runt stavarna. Dock kunde inga rötangrepp till följd av detta konstateras. Rötangreppen bedöms efter rötindex på en skala från noll till fem där noll motsvarar helt frisk och fem motsvarar helt utan styrka, det vill säga utdömd.

De oimpregnerade referensstavarna hade uppnått rötindex 5 (utdömda) redan efter 6 månader.

Efter nästan 5 år i svampkällaren (motsvarande knappt 50 år i svenskt utomhusklimat) bedömdes att:

De linoljeimpregnerade stavarna hade nått rötgrad 3,

De CCA impregnerade referensstavarna hade nått rötgrad 5, det vill säga de var utdömda.

Efter 7 år i svampkällaren hade de linoljeimpregnerade stavarna fortfarande hållfasthet kvar. Någon bedömning av rötindex gjordes inte eftersom betingelserna ej kontrollerats. Den inre kvarvarande jordbandsdelen bedömdes vara helt frisk i de linoljebehandlades stavarna. CCA referenserna visade en genom hela tvärsnitten gående röta.

Försök i fält

1994 placerades linoljeimpregnerade furusplintstavar till hälften nedslagna i jord i Simlångsdalen i Halland. Simlångsdalen kännetecknas av en mikroorganismflora med aggressiv brunröta med förhållandevis låg soft rot aktivitet. Som referenser placerades samtidigt oimpregnerade furusplintstavar och oimpregnerade stavar av lärkkärna ut.

Rötangrepp bedömdes efter rötindex mellan noll och fyra där noll är helt friskt och fyra är helt utan styrka, det vill säga virket är utdömt.

Efter ca 2 år på fältet utdömdes de oimpregnerade furusplintstavarna. Då hade lärkkärnstavarna i genomsnitt nått rötindex 3.

Efter 3 1/2 år var endast några lärkkärnstavar kvar med rötindex 3. Övriga var utdömda.

Efter ca 5 år bedömdes de linoljeimpregnerade stavarna fortfarande vara helt friska (rötindex 0).

Efter 6 år bedömdes 10 av 17 linoljeimpregnerade stavar ha nått rötindex 1.

Efter 23 år grävdes linoljeimpregnerade stavar upp. Då hade de fortfarande inte passerat rötindex 1.

Åtskilliga försök med CCA-impregnerade furusplintstavar har tidigare utförts i samma fält. Normallivslängden för CCA-impregnerade stavar är 20-25 år. Efter 5 år på fältet har normalt 2 av 3 stavar angripits till rötindex 1.